LAG Sjeverozapad

Strategija i razvoj

Pristup LEADER provodi se u državama članicama EU-a od 1991. godine te se od toga razdoblja kontinuirano razvija.

Za provođenje LEADER-a, LAG-ovima se preporučuje i od njih se očekuje da definiraju i provedu lokalnu razvojnu strategiju (LRS) na temelju konkretnog stanja, snaga i slabosti vlastitog područja. Za postizanje punog potencijala LRS-a, LAG-ovi bi trebali svoje posebne potrebe i mogućnosti pretvoriti u lokalne ciljeve i provesti svoje strategije s naglaskom na postizanje tih ciljeva.

LAG je partnerstvo između predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora ruralnog područja osnovano u svrhu izrade i provedbe lokalnih razvojnih strategija regije, a članovi LAG-a mogu biti fizičke ili pravne osobe.

Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice provodi se kroz LRS, koje izrađuju LAG-ovi, čiji je cilj prema njihovim statutima ruralni razvoj i koji ispunjavaju sve zahtjeve da budu osnovani kao LAG.

Hrvatska provodi CLLD/LEADER primjenjujući pristup jednog fonda, te je potrebno prikazati koheziju s dokumentima o politici ruralnog razvoja više razine u okviru LRS. U ovom slučaju to znači da LRS uključuje opis načina na koji su lokalni ciljevi međusobno povezani s nacionalnim ciljevima i podržani tipovima operacija koje su u skladu s fokus područjima EU-a i ciljevima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (PRR).

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Sjeverozapad 2014. – 2020.

LAG Sjeverozapad prijavio se na natječaj u sklopu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« u okviru »Mjere 19 LEADER – CLLD« iz PRR-a te ostvario potporu za izradu LRS-a u maksimalnom iznosu do 318.725,40 HRK.

Prilikom izrade LRS-a vodilo se računa o tome da se u nju ugrade stvarne potrebe stanovnika s područja LAG-a, na način da sve bude u skladu s ciljevima PRR-a. U tu svrhu, po čitavom području LAG-a održavani su partnerski odbori na različite teme, na kojima se od stanovnika koji žive na tom području pokušalo doznati koja područja razvoja prostora u kojem žive smatraju najbitnijima te na koji način vide razvoj svojeg područja u bližoj budućnosti.

Temeljem dobivenih informacija te prikupljenih podataka od mjerodavnih institucija, a sve u skladu s uputama i pravilima za izradu LRS od Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izrađena je LRS u kojoj je opisano postojeće stanje te u kojoj je definiran razvoj područja LAG-a Sjeverozapad do 2020. godine.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Sjeverozapad 2014. – 2020.

Kako bi se uvažili svi projekti s područja LAG-a Sjeverozapad te kako bi se stvorila baza projektnih ideja, možete preuzeti obrazac projektnih ideja.

OBRAZAC PROJEKTNIH IDEJA!

Ispunjeni obrazac možete poslati na e-mail: email hidden; JavaScript is required, za sve informacije slobodno nas kontaktirajte na tel. 042 494 304.